لینک مستقیم فایل بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك می باشد.
کلمات کلیدی:شایسته سالاری ,صنعت لاستیك,شایسته گزینی, شایسته پروری,شایسته داری,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك است. به این منظور، كارشناسان صنعت لاستیك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- كاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی است. داده‌های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه محقق­ساخته و بر اساس
شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید. در بومی­سازی این مقیاس­ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج­، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء­شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری، تأییدكننده فرضیه­ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی كه رابطه تمامی عوامل موثر بر شایسته سالاری مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء­شده تبیین­کننده­های مناسبی از توسعه فرهنگ شایسته سالاری بوده­اند.

واژگان‌کلیدی: شایسته سالاری، شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه

3

2-1 بیان مسئله

4

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

7

4-1 اهداف تحقیق

10

1-4-1 هدف کلی

10

2-4-1 هدف اختصاصی

10

5-1 پرسش تحقیق

10

6-1 مدل مفهومی تحقیق

11

7-1 فرضیه تحقیق

12

8-1 روش تحقیق

12

1-8-1 جامعه آماری و حجم نمونه

12

9-1 قلمرو زمانی و مكانی تحقیق

13

10-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش

13

1-10-1: شایسته سالاری

13

2-10-1 شایسته گزینی

14

3-10-1 شایسته پروری

15

4-10-1 شایسته داری

15

11-1 ساختار تحقیق

16

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه

17

2-2 بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق

18

1-2-2- تعریف شایستگی

18

1-1-2-2 ضرورت‏های شایسته سالاری

30

2-1-2-2 مبانی و اصول شایسته سالاری

30

3-1-2-2 محدودیت‏های شایسته سالاری

31

4-1-2-2 ابعاد شایسته‏ سالاری

32

5-1-2-2 شایسته‏خواهی

33

6-1-2-2 شایسته‏یابی

34

7-1-2-2 شایسته گزینی

35

8-1-2-2 شایسته‏گماری

38

9-1-2-2 شایسته‏پروری

39

10-1-2-2 شایسته‏داری

40

11-1-2-2 بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته

44

12-1-2-2 شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن

47

3-2 بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک)

49

1-3-2 معرفی صنعت لاستیك

49

1-1-3-2 شركت لاستیك البرز (كیان تایر)

50

2-1-3-2 شركت ایران یاسا تایر ورابر

50

3-1-3-2 شركت ایران تایر

51

4-1-3-2 لاستیك دنا

51

5-1-3-2 شركت لاستیك پارس

52

6-1-3-2 گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیك كرمان)

52

7-1-3-2 شركت آرتاویل تایر

52

8-1-3-2 شركت لاستیك یزد (یزد تایر)

53

9-1-3-2 شركت كویر تایر

53

4-2 پیشینه تحقیق

54

1-4-2 تحقیق های داخلی

54

2-4-2 تحقیق های خارجی

56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه

59

2-3 روش تحقیق

59

3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری

60

4-3 ابزار گرد آوری و روش جمع‌آوری داده‌ها

61

5-3 روایی (اعتبار)

63

6-3 پایایی (اعتماد پذیری)

63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(یافته­ها)

1-4 مقدمه

67

2-4 بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

68

1-2-4 توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی

69

2-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات

70

3-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب سابقة کار

72

4-2-4 بررسی نرمال بودن داده­ها

73

3-4 آزمون فرضیه اول

76

4-4 آزمون فرضیه دوم

78

5-4 آزمون فرضیه سوم

80

6-4 اولویت­بندی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك به ترتیب اهمیت

82

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

1-5 مقدمه

85

2-5 مرور فصول تحقیق

86

3-5 نتیجه گیری تحقیق

87

4-5 نتایج فرضیه ها و مقایسه آن با تحقیق های پیشین

88

5-5 محدودیت های تحقیق

88

6-5 پیشنهادها

89

1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و یافته های پژوهش

89

1-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اول

89

2-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه دوم

90

3-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه سوم

91

2-6-5 پیشنهادها به پژوهشگران آتی

92

فهرست منابع

95

پیوست ها

101

فهرست جدول­ها

عنوان

صفحه

جدول 1-3 مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد

60

جدول 2-3 پایایی پرسشنامه

63

جدول 3-3 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها

64

جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت

68

جدول 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی

69

جدول 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات

70

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار

72

جدول 5-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

74

جدول 6-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته گزینی و شایسته سالاری

76

جدول 7-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی

77

جدول 8-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته پروری و شایسته سالاری

78

جدول 9-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری

79

جدول 10-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته داری و شایسته سالاری

80

جدول 11-4 الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری

81

جدول12-4 نتایج حاصل از آزمون فریدمن

82

جدول13-4 مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل

83

جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها

85

فهرست شکل­ها و نمودارها

شکل 5-1 مدل مفهومی تحقیق

11

نمودار 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت

67

نمودار 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی

68

نمودار 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات

70

نمودار 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار

71

جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها

84

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری CBT به شیوه داتلیو:CBT به شیوه داتلیو ,درمان شناختی رفتاری ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره درمان شناختی رفتاری ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری ,پیشینه تحقیق اعتیاد ,مبانی نظری CBT ,تعریف CBT ,تاریخچه CBT

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی:پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی, مبانی نظری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی,پیشینه نظری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی,پیشینه و مبانی نظری, سرمایه فکری و عملکرد سازمانی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام:تغییرات اساسی ,معاهده ماستریخت,معاهده آمستردام,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلودتحقیق

پاوپوینت شیمی تجزیه:پاوپوینت شیمی تجزیه,شیمی تجزیه,دانلود شیمی تجزیه,دانلود پاوپوینت شیمی تجزیه,دانلود,دانلود پاوپوینت

گرایش‌های جهانی اشتغال زنان نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی:گرایش‌های جهانی اشتغال زنان نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی,گرایش‌های جهانی اشتغال زنان, نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی

پاورپوینت استراتژی های مطلوب:دانلود پاورپوینت استراتژیهای مطلوب ,استراتژیهای مطلوب,مدیریت استراتژیک,انواع استراتژی,استراتژیهای یکپارچگی,پاورپوینت استراتژیهای مطلوب,استراتژی,desired strategies,مدیریت

جزوه بیوشیمی(بخش دوم):تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری در ایران :پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری در ایران,مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری در ایران,برنامه ریزی شهری در ایران ,شهر نشینی در دوره جدید ,شهرنشینی بطئی ,شهرنشینی سریع ,حاشیه نشینی در ایران ,شهر و برنامه ریزی شهری در دوره باستان ,مراحل رشد وتوسعه فضایی شهرهای ایران ,

طراحی سایت مرکز درمانی:طراحی سایت ,مرکز درمانی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله طراحی سایت مرکز درمانی,پژوهش طراحی سایت مرکز درمانی,تحقیق طراحی سایت مرکز درمانی,پروژه طراحی سایت مرکز درمانی

داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى:داد و ستد ,خردسالان,محقق اردبیلى,داد و ستد خردسالان,داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلودتحقیق